Skip to main content

Hmong

Cov Ntaub Ntawv Xub Thawj ntawv Kev Mus Los

Koj puas xav tau tus neeg txhais lus?

Cov ntaub ntawv, cov kev teev sij hawm tsheb los, kev mus txawv txoj kev qub lawm ntawm lub tsheb npav lossis tsheb ciav hlau.

Hu rau 612-373-3333

Xaiv hom kev xaiv thib 5

Cov xuab moos:

  • Hnub Monday txog Friday: 6:30 teev sawv ntxov txog 9 teev tsaus ntuj
  • Hnub Saturday thiab tsoom fwv hnub so: 8:00 teev sawv ntxov txog 4:30 teev tsaus ntuj
  • Hnub Sunday: kaw

Cov khoom ploj lawm, cov kev xa ntawv tsis txaus siab, cov kev muab lus qhia

Hu rau 612-373-3333

Xaiv hom kev xaiv thib 5

Cov xuab moos: Hnub Monday – Hnub Friday: 7:30 sawv ntxov txog 5:30 tsaus ntuj.


Txoj hauv kev caij tsheb npav thiab tsheb ciav hlau

Tsheb npav

Cov tsheb npav hauv zej zos nyiam muaj tas li rau thaum nruab hnub thiab nres ntau zaus raws txoj kev uas lub tsheb npav mus.

Cov npav mus txog sai feem ntau tsuas yog khiav nyob thaum sawv ntxov thiab yav tav su thaum lub sij hawm maj rawm xwb. Cov tsheb npav mus txog sai uas mus raws txoj kev loj. Cov tsheb npav mus txog sai uas tsis nres rau txhua cov chaw tos tsheb npav. Cov tsheb npav mus txog sai uas nqi kim dua.

Txoj hauv kev caij tsheb npav

Tseheb ciav hlau hluav taws xob

Cov tsheb ciav hlau hluav taws xob nyiam khiav tas li thiab nres rau txhua lub chaw nce tsheb.

Cov tsheb khiav hlau Blue Line uas mus ntawm nruab nroog Minneapolis rau lub tshav dav hlau thiab Mall of America raws txoj kev Hiawatha Avenue.

Cov tsheb khiav hlau Green Line uas mus ntawm nruab nroog Minneapolis rau nruab nroog St Paul raws txoj kev University Avenue.

Txoj hauv kev caij tsheb ciav hlau hluav taws xob

Kev Caij Tsheb Npav Mus Los Yam Txog Sai

Kev caij tsheb npav mus los yam txog sai nyiam khiav heev dua cov tsheb npav dog dig. Cov chaw nres tsheb yog nyob sib deb dua.

Txoj kev khiav cov tsheb npav A Line yog mus ntawm Chaw Nres Tsheb 46th St Train mus rau Rosedale Mall raws txoj kev Snelling Avenue.

Txoj kev khiav cov tsheb npav C Line yog mus ntawm nruab nroog Minneapolis rau Chaw Hauj Lwm Kev Mus Los ntawm Nruab Nroog Brooklyn Center raws txoj kev Penn Avenue.

Cov tsheb npav Red Line uas mus ntawm Mall of America rau Chaw Nres Tsheb Mus Los ntawm Apple Valley.

Txoj hauv kev caij Caij Tsheb Npav Mus Los Yam Txog Sai

Tsheb ciav hlau Northstar

Cov tsheb ciav hlau Northstar mus ntawm Chaw Nce Ntsheb Target Field hauv nruab nroog Minneapolis rau Fridley, Coon Rapids, Anoka, Ramsey, Elk River thiab Big Lake. Cov tsheb ciav hlau no tsis tshua khiav.

Txoj hauv kev caij tsheb ciav hlau Northstar


Kuv Yuav Them Ntau Npaum Li Cas?

Cov Nqis Tsheb
Tsheb Dog Dig, Tsheb A Line & Cov nqi METRO Cov Sij Hawm Maj Rawm
Hnub Mon.-Hnub Fri.
6:00 - 9:00 sawv ntxov
3:00 - 6:30 sawv ntxov
Cov Sij Hawm Tsis Maj Rawm
Cov Neeg Hluas (Hnub nyoog 13-64) $2.50 $2.00
Cov Laus (65+) Cov Me Nyuam Yaus
(6-12), Muaj Medicare
$2.50 $1.00
Cheeb Tsam Nruab Nroog $0.50 $0.50
Cov Nqi Tsheb Npav Uas Mus Txog Sai Cov Sij Hawm Maj Rawm Cov Sij Hawm Tsis Maj Rawm
Cov Neeg Hlaus (hnub nyoog 13-64) $3.25 $2.50
Cov Laus (65+) Cov Me Nyuam Yaus
(6-12), Muaj Medicare
$3.25 $1.00
Cov Nqi raug Txo
Cov Neeg Xiam Oob Khab $1.00
Txhua lub sij hawm ntawm cov tsheb npav & cov tsheb METRO
Cov Me Nyuam Yaus 5 Xyoo lossis Me Dau DAWB (ncua ciam 3 zaug)
Yuav tsum caij nrog tus neeg siv uas them nqi-them

Cov pib/cov kev xa rhais nyiaj them raws siv tau rau 2 ½ teev. Cov kev xa rhias nyiaj them siv tau rau tsheb npav, tsheb npav uas mus txog sai thiab tsheb ciav hlau.

Txoj hauv kev them rau tsheb npav

Nyiaj Ntsuab: Cov tsheb npav yuav tsis muab cov nyiaj rov. Them tus nqi tshaj sab saud. Thov kom siv kev xa rhais nyiaj them.

Mus Rau Daim Npav Go-To: Taum Rau lub nyeem Daim Npav Go-To.

Lub App Metro Transit: Muab tus neeg tsav tsheb npav lub xov tooj qhia rau.

Txoj hauv kev them nyiaj rau tsheb ciav hlau hluav taws xob

Nyiaj ntsuab lossis npav credit: Them nyob rau tom lub tshuab them pib. Koj daim pib nyob rau hauv kev li kev xa rhais nyiaj them.

Mus Rau Daim Npav Go-To: Taum Rau lub nyeem Daim Npav Go-To.

Lub App Metro Transit: Muab lub xov tooj qhia rau yog tias nug los.

Tus neeg ua hauj lwm ntawm Kev Mus Los Raws Koom Haum Metro ntawm lub tsheb ciav hlau mam li kuaj xyuas cov pib. Muab koj daim pib, kev xa rhais nyiaj them, Daim Npav Go-To lossis Lub App Metro Transit qhia rau tus neeg ua hauj lwm saib yog lawv hnug.

Txoj hauv kev them nyiaj rau cov tsheb npav mus txog sai

Nyiaj ntsuab lossis npav credit: Them nyob rau tom lub tshuab them pib. Koj daim pib nyob rau hauv kev li kev xa rhais nyiaj them.

Mus Rau Daim Npav Go-To: Taum Rau lub nyeem Daim Npav Go-To.

Lub App Metro Transit: Muab lub xov tooj qhia rau yog tias nug los.

Tus neeg ua hauj lwm ntawm Kev Mus Los Raws Koom Haum Metro ntawm lub tsheb npav mus txog sai mam li kuaj xyuas cov pib. Muab koj daim pib, kev xa rhais nyiaj them, Daim Npav Go-To lossis Lub App Metro Transit qhia rau tus neeg ua hauj lwm saib yog lawv hnug.

Txoj hauv kev them nyiaj rau cov tsheb ciav hlau Northstar

Nyiaj ntsuab lossis npav credit: Them nyob rau tom lub tshuab them pib. Koj daim pib nyob rau hauv kev li kev xa rhais nyiaj them.

Mus Rau Daim Npav Go-To: Taum Rau lub nyeem Daim Npav Go-To.

Lub App Metro Transit: Muab lub xov tooj qhia rau yog tias nug los

Northstar fares table
Cov Nqi Tsheb Northstar Hnub So Cov no tis yog tus nqi sij hawm maj rawm Hnub So Cov no tis yog tus nqi sij hawm maj rawm
Tus nqi tsheb uas mus tib txoj kev xwb rau/los ntawm nruab nroog Minneapolis Tag nrho cov neeg siv tshwj tsis yog cov neeg xiam oob khab Cov hluas Cov Laus (65+), Cov Me Nyuam Yaus (6-12) thiab cov siv npav Medicare Siv tau txhua lub sij hawm rau cov neeg xiam oob khab
Zos Big Lake $6.25 $5.50 $2.00
Zos Elk River $4.75 $4.25 $1.50
Zos Ramsey $3.75 $3.75 $1.25
Zos Anoka $3.25 $3.25 $1.25
Zos Coon Rapids/Zos Riverdale $3.25 $3.25 $1.25
Zos Fridley $3.25 $3.25 $1.00
Chaw Nces Tsheb -rau- Chaw Nces Tsheb $3.25 $2.75 $1.00

Txoj hauv kev tau txais Daim Npav Go-To:

Txais Daim Npav Go-To lossis muab nyiaj ntxiv rau Daim Npav Go-To nyob rau ntawm lub tshuab them pib ntawm chaw nces tsheb ciav hlau, Kaum Haum Zaub Mov (Cub Foods), lub Chaw Hauj Lwm Pab Cuam Kev Mus Los ntawm Koom Haum Metro lossis tus vev saib (website) ntawm Kev Mus Los ntawm Koom Haum.

Daim foos order daim npav Go-To

Go-To
Thaj Chaw Nyob Cov Teev Ua Hauj Lwm
Nruab Nroog Minneapolis 719 Marquette Ave. Hnub Monday-Hnub Friday:
7:30 sawv ntxov - 5:30 tsaus ntuj.
Nruab Nroog St. Paul Skyway, US Bank Center
101 E. 5th St.
Hnub Monday-Hnub Friday:
9:00 sawv ntxov - 4:30 tsuas ntuj.

Cov Nqi Tsheb Mus Los Uas Raug Txo

Koom Haum Mobility Uas Muaj Ncua Ciam

Cov neeg koom siv muaj muaj qee qhov kev xiam oob khab yuav tsim nyog rau qhov kev txo tus nqis tsheb ntawm kev mus los.

Cov neeg tuaj kom siv uas xiam oob khab yuav tsum muaj daim npav pej xeem uas raug tso cai txhawm rau tau txais kev txo tus nqi tsheb ntawm kev mus los.

Phiaj Xwm Pab Cuam Cov Neeg Khwv Tau Tsawg (Low Income Program (TAP)

Cov neeg nyob hauv uas khwv tau tsawg yuav tuaj yeem them $1 ntawm kev caij tag nrho hnub, txhua hnub.

Txawm rau kom tuaj yeem siv tau, muab cov ntaub ntawv tso cai uas ua pov thawj ntawv qhov kev khwv tau qhia tuaj.

Xa raws online lossis xa kiag tuaj ntawv tus kheej nyob rau tom in person at a Chaw Hauj Lwm Pab Cuam Kev Mus Los ntawm Koom Haum Metro lossis fab kev xa daim ntawv thov.

Yog tias koj tau txais kev pom zoo, koj yuav tau txais ib Daim Npav Go-To tshwj xeeb uas koj yuav ntxiv nyiaj tau rau.

Ua TAP Partner

Tus Nqi Caij Tsheb Mus Los Rau Cov Laus

Cov laus uas hnub nyoog 65 xyoos lossis laus dua yuav tau them tus nqis tsawg dua rau qhov kev caij tsheb npav thiab tsheb ciav hlau.

Txhawm rau kev txo tus nqis caij tsheb, muab koj daim npav pej xeem nrog rau daim ntawm “T” pom zoo lossis thov Diam Npav Go-To txo nqi raws kev xa ntawv tuaj.

Cov Kev Muaj Cai Vaj Huam Sib Luag - Tshooj VI Kev Thov Kev Tsis Txaus Siab Rau Kev Cais Ntxub Ntxaug

Tshooj VI ntawm Tsab Cai Kev Muaj Cai Vaj Huam Sib Luag ntawm xyoo 1964 yog tsab cai lij choj ntawm tsoov fwv uas tiv thaiv cov leej neeg thiab cov pawg neeg los ntawm kev cias ntxub ntxaug ntawm haiv neeg, kob xim tawv nqaij, thiab chaw los ntawv haiv neeg.

Kawm paub txog koj cov kev muaj txoj cai raws Tshooj VI