Skip to main content

Title VI Hmong

Cov Cai Koj Muaj Nyob Hauv Txoj Cai Title VI: Tawv nqaij, xim lossis haiv neeg twg 

Koom haum Metropolitan Council cog lus tias koj yuav muaj cuab kav nkag tau mus rau tagnrho lawv cov txheej xwm, kev pab cuam thiab txiaj ntsim yam tsis xav koj daim tawv nqaij, xim lossis yog haiv neeg tuaj qhov twg tuaj.

Yog koj ntseeg tias tau xaiv ntsej muag rau koj lawm, koj tso npe mus ua daim ntawv tsis txaus siab nrog koom haum saib xyuas kev vaj huam sib luag zos Metropolitan Council’s Office of Diversity and Equal Opportunity. Sau thiab xa cov ntawv tsis txaus siab li ntawm 180 hnub tom qab raug kev xaiv ntsej muag rau (Metropolitan Council Office of Diversity, 390 Robert Street, St. Paul, MN 55101) lossis hu xov tooj (612-349-7555).

Qhia peb seb tshwm sim li cas, thaum twg, qhov twg, thiab vim li cas koj ntseeg tias koj raug kev xaiv ntsej muag yam tsis ncaj ncees. Tso koj lub npe, chaw nyob thiab xov tooj. Koj yuav tsum xees koj npe thiab sau hnub tim rau koj tsab ntawv. Lossis koj nkag tau mus rau hauv Title VI qhov txheej xwm kev tsis txaus siab thiab daim foos ntawm  metrocouncil.org.

Yog tias thov, daim ntawv no muab ua lwm yam tau rau cov tibneeg uas xiam oob qhab.

Hu lub Council ntawm 651-602-1140 (TTY 651-291-0904) yog xav paub ntxiv lossis muaj lus nug.