Skip to main content For screen readers, our previous mobile pages might be more easily navigated while we continue to improve the accessibility of our website.

 

Title VI: Commitment to Fairness

Your Rights Under Title VI and Related Laws:
Race, color, national origin, sex, age, disability, religion or sexual orientation 

The Metropolitan Council pledges that you will have access to all its programs, services and benefits without regard to race, color, national origin, sex, age, disability, religion or sexual orientation.

If you believe that you have been discriminated against, you may file a written complaint with the Metropolitan Council’s Office of Diversity and Equal Opportunity. Complaints may be filed within 180 days following the alleged discriminatory action by mail (Metropolitan Council Office of Diversity, 390 Robert Street, St. Paul, MN 55101) by phone (612-349-7555).

Tell us how, when, where and why you believe you were discriminated against. Give your name, address and phone number. You must sign and date your letter. Or you can access the Title VI complaint procedure or Public Service Complaint Procedure at metrocouncil.org.

Read the Metropolitan Council policies related to Title VI:

Upon request, this publication will be made available in alternative formats to people with disabilities.

Call the Council at 651-602-1140 (TTY 651-291-0904).

Read the 2018 Title VI Review: Service and Facility Standards Monitoring report.

 

KOJ COV CAI NYOB RAU HAUV TITLE VI THIAB COV CAI UAS MUAJ FEEM

TITLE VI: HAIV NEEG, CEV NQAIJ DAIM TAWV, TEB CHAWS YUG, POJ NIAM TXIV NEEJ, HNUB NYOOG, KEV TSIS TAUS NTAWM CEV LOS YOG KEV KHWV NOJ KHWV HAUS HAUV CUAB YIM NEEJ (STATUS)

The Metropolitan Council cog lus tias koj yuav siv tau tag nrho cov kev pab cuam, cov kev pab thiab cov nyiaj pab yam uas tsis hais txog haiv neeg, cev nqaij daim tawv, teb chaws yug, poj niam txiv neej, hnub nyoog, kev tsis taus ntawm cev los yog kev khwv noj khwv haus hauv cuab yim neej.

Yog hais tias koj ntseeg tias tau ua saib tsis taus koj lawm, koj yuav sau tau ib tsab ntawv tsis txaus siab mus rau Metropolitan Council's Office of Diversity and Equal Opportunity. Yuav xa tau cov ntawv tsis txaus siab tuaj li ntawm 180 hnub tom qab lub sij hawm uas tau saib tsis taus koj ntawd (Metropolitan Council Office of Diversity, 390 Robert Street, St. Paul, MN 55101) los yog hauv xov tooj ntawm (612-373-3333) los yog online (metrotransit.org). 

Qhia rau peb seb tshwm sim li cas, thaum twg, qhov twg thiab yog vim li cas koj ho ntseeg tias tau ua saib tsis taus koj. Qhia koj lub npe, qhov chaw nyob thiab tus xov tooj. Koj yuav tsum tau kos npe thiab sau hnub tim rau hauv koj tsab ntawv. Los yog koj mus muab tau Title VI daim ntawv sau txog kev tsis txaus siab ntawm metrocouncil.org.

Thaum thov txog, daim ntawv no yuav muaj ua lwm hom ntawv rau cov neeg uas muaj kev tsis taus ntawm cev. Hu rau Council ntawm 651-602-1140 (TTY 651-291-0904).

 

 

Skip footer navigation

CONTACT US
FOLLOW US ON: