Skip to main content

Title VI Hmong

KOJ COV CAI NYOB RAU HAUV TITLE VI THIAB COV CAI UAS MUAJ FEEM

TITLE VI: HAIV NEEG, CEV NQAIJ DAIM TAWV, TEB CHAWS YUG, POJ NIAM TXIV NEEJ, HNUB NYOOG, KEV TSIS TAUS NTAWM CEV LOS YOG KEV KHWV NOJ KHWV HAUS HAUV CUAB YIM NEEJ (STATUS)

The Metropolitan Council cog lus tias koj yuav siv tau tag nrho cov kev pab cuam, cov kev pab thiab cov nyiaj pab yam uas tsis hais txog haiv neeg, cev nqaij daim tawv, teb chaws yug, poj niam txiv neej, hnub nyoog, kev tsis taus ntawm cev los yog kev khwv noj khwv haus hauv cuab yim neej.

Yog hais tias koj ntseeg tias tau ua saib tsis taus koj lawm, koj yuav sau tau ib tsab ntawv tsis txaus siab mus rau Metropolitan Council's Office of Diversity and Equal Opportunity. Yuav xa tau cov ntawv tsis txaus siab tuaj li ntawm 180 hnub tom qab lub sij hawm uas tau saib tsis taus koj ntawd (Metropolitan Council Office of Diversity, 390 Robert Street, St. Paul, MN 55101) los yog hauv xov tooj ntawm (612-373-3333) los yog online (metrotransit.org). 

Qhia rau peb seb tshwm sim li cas, thaum twg, qhov twg thiab yog vim li cas koj ho ntseeg tias tau ua saib tsis taus koj. Qhia koj lub npe, qhov chaw nyob thiab tus xov tooj. Koj yuav tsum tau kos npe thiab sau hnub tim rau hauv koj tsab ntawv. Los yog koj mus muab tau Title VI daim ntawv sau txog kev tsis txaus siab ntawm metrocouncil.org.

Thaum thov txog, daim ntawv no yuav muaj ua lwm hom ntawv rau cov neeg uas muaj kev tsis taus ntawm cev. Hu rau Council ntawm 651-602-1140 (TTY 651-291-0904).