Skip to main content

Title VI Vietnamese

Tiêu Đề VI: Cam Kết Công Bằng

Quyền của quý vị theo Tiêu Đề VI: Chủng tộc, màu da hoặc nguồn gốc quốc gia

Hội Đồng Thành Phố cam kết rằng quý vị sẽ có quyền truy cập vào tất cả các chương trình, dịch vụ và phúc lợi của thành phố mà không tính đến chủng tộc, màu da hoặc nguồn gốc quốc gia.

Nếu quý vị nghĩ mình đã bị phân biệt đối xử, quý vị có thể nộp đơn khiếu nại lên Văn Phòng Đa Dạng và Cơ Hội Bình Đẳng của Hội Đồng Thành Phố. Khiếu nại có thể được nộp trong vòng 180 ngày sau khi hành động phân biệt đối xử bị cáo buộc qua thư theo đường bưu điện (Văn Phòng Đa Dạng của Hội Đồng Thành Phố, 390 Robert Street, St. Paul, MN 55101) hoặc qua điện thoại (612-349-7555).

Hãy cho chúng tôi biết cách thức, thời điểm, địa điểm và lý do tại sao quý vị nghĩ mình bị phân biệt đối xử. Cung cấp tên, địa chỉ và số điện thoại của quý vị. Quý vị phải ký tên và ghi ngày vào thư của mình. Hoặc quý vị có thể truy cập vào thủ tục và mẫu đơn khiếu nại Tiêu Đề VI tại metrocouncil.org.

Ấn phẩm này sẽ được cung cấp ở định dạng thay thế cho người khuyết tật theo yêu cầu.

Gọi cho Hội Đồng theo số 651-602-1140 (TTY 651-291-0904) để biết thêm thông tin hoặc nếu có thắc mắc.