Skip to main content For screen readers, our previous mobile pages might be more easily navigated while we continue to improve the accessibility of our website.

 

Title VI: Commitment to Fairness

Your Rights Under Title VI and Related Laws:
Race, color, national origin, sex, age, disability, religion or sexual orientation 

The Metropolitan Council pledges that you will have access to all its programs, services and benefits without regard to race, color, national origin, sex, age, disability, religion or sexual orientation.

If you believe that you have been discriminated against, you may file a written complaint with the Metropolitan Council’s Office of Diversity and Equal Opportunity. Complaints may be filed within 180 days following the alleged discriminatory action by mail (Metropolitan Council Office of Diversity, 390 Robert Street, St. Paul, MN 55101) by phone (612-349-7555).

Tell us how, when, where and why you believe you were discriminated against. Give your name, address and phone number. You must sign and date your letter. Or you can access the Title VI complaint procedure or Public Service Complaint Procedure at metrocouncil.org.

Read the Metropolitan Council policies related to Title VI:

Upon request, this publication will be made available in alternative formats to people with disabilities.

Call the Council at 651-602-1140 (TTY 651-291-0904).

Read the 2018 Title VI Review: Service and Facility Standards Monitoring report.

 

XUQUUQDAADA HOOS IMAANAYSA QODOBKA IYO SHARCIYADA LA XARIIRA QODOBLKA VI: SINJIGA, MIDABKA, ASAL QARANIMO, JINSIGA, DA’DA, NAAFONIMADA AMA XAALADDA BULSHO-DHAQAALE

Metropolitan Council waxa ay ballaanqaadaysaa in aad adiga in aad isticmaali barnaamijyadeeda oo idil, adegyadeeda iyo nacfiyadeeda ayadoon la eegayn asalka, midabka, asalka qaranka, jinsiga, da’da, naafonimada ama xaaladda bulsho-dhaqaale 

Haddii aad aaminsantahay in lagaa eexday, waxaa dacwad qoraal ka xaraysan kartaa Metropolitan Council’s Office of Diversity iyo Equal Opportunity. Dacwadaha waxaa la xarayn karaa muddo u dhaxaysa illaa 180 cisho gudahood kaddib marka takoorka uu dhacay ayadoo lagu soo dirayo boostada (Metropolitan Council Office of Diversity, 390 Robert Street, St. Paul, MN 55101), telefoonka (612-373-3333) ama internetka (metrotransit.org).

Waxa aad noo sheegtaa sida, waqtiga, meesha iyo sababta aad u rumaysantahay in lagu takooray. Waxa aad na siisaa magacaaga, cinwaanka iyo lambarka telefoonka . Warqaddaada waa in ay taariiq iyo saxiixaada lahaato. Waxa aad foomka Title VI ka daabacan kartaa internetka metrocouncil.org.

Marka la codsado, qoraalkaan waxa lagu diyaariyay qaabab kale ee loogu talagalay dadka naafonimada. Guddiga (Council) ka wac 651-602-1140 (TTY 651-291-0904).

 

 

 

Skip footer navigation

CONTACT US
FOLLOW US ON: