Skip to main content

Title VI Somali

XUQUUQDAADA HOOS IMAANAYSA QODOBKA IYO SHARCIYADA LA XARIIRA QODOBLKA VI: SINJIGA, MIDABKA, ASAL QARANIMO, JINSIGA, DA’DA, NAAFONIMADA AMA XAALADDA BULSHO-DHAQAALE

Metropolitan Council waxa ay ballaanqaadaysaa in aad adiga in aad isticmaali barnaamijyadeeda oo idil, adegyadeeda iyo nacfiyadeeda ayadoon la eegayn asalka, midabka, asalka qaranka, jinsiga, da’da, naafonimada ama xaaladda bulsho-dhaqaale 

Haddii aad aaminsantahay in lagaa eexday, waxaa dacwad qoraal ka xaraysan kartaa Metropolitan Council’s Office of Diversity iyo Equal Opportunity. Dacwadaha waxaa la xarayn karaa muddo u dhaxaysa illaa 180 cisho gudahood kaddib marka takoorka uu dhacay ayadoo lagu soo dirayo boostada (Metropolitan Council Office of Diversity, 390 Robert Street, St. Paul, MN 55101), telefoonka (612-373-3333) ama internetka (metrotransit.org).

Waxa aad noo sheegtaa sida, waqtiga, meesha iyo sababta aad u rumaysantahay in lagu takooray. Waxa aad na siisaa magacaaga, cinwaanka iyo lambarka telefoonka . Warqaddaada waa in ay taariiq iyo saxiixaada lahaato. Waxa aad foomka Title VI ka daabacan kartaa internetka metrocouncil.org.

Marka la codsado, qoraalkaan waxa lagu diyaariyay qaabab kale ee loogu talagalay dadka naafonimada. Guddiga (Council) ka wac 651-602-1140 (TTY 651-291-0904).