Skip to main content

Phiaj Xwm Kev Txhim Kho Fab Kev Pab Cuam

Pab qhia lub neej yav tom ntej ntawm kev pab cuam tsheb npav ntawm Metro Transit

Peb tab tom teeb tsa cov tseem ceeb ntawm​ peb txoj​ kev xa mus los uas loj hlob ​

​Metro Transit tab tom nthuav dav ib lub phiaj xwm kev txhim kho kev pab cuam mus 10-15 xyoos rau txoj kev nthuav tsheb npav kom loj zus tsheb npav.
Pab peb nthuav dav lub phiaj xwm ntawd – caw nthuav qhia koj tej tswv yim txog ntawm cov kev txhim kho fab kev pab cuam uas koj xav pom.

Cov kauj ruam kev tsim lub tswv yim

1. Rov xyuas dua yam uas peb twb tau hnov los ntawm cov neeg siv kev pab cuam, nrhiav cov niam tswv yim uas muaj heev, cov qauv thiab cov kev txhim kho uas tau thov heev tshaj plaws.

2. Mus cuag cov neeg uas cuam tshuam txog (cov tub coj xwm uas xaiv, cov thawj coj hauv zos, thiab lwm tus) thiab sawv daws txhawm rau tau txais cov lus qhia tsi ntsees thiab txhawm rau qhia tseeb hais tias cov niam tswv yim no phim rau lawv cov kev xav tseg; txhawb ntxiv cov npe teev tseg uas muaj cov kev xav tau lwm yam ntxiv.

3. Raws li lub tswv yim no, peb yuav tsim tau ib qhov Phiaj Xwm Kev Txhim Kho Fab Kev Pab Cuam uas sim ua ntej. Peb yuav tawm qauv rau lub phiaj xwm uas siv cov kev cai kev npaj ua txog ntawm kev xa mus los raws li tau piav qhia hauv qab no.

4. Tseb faib lub phiaj xwm uas sim ua ntej rau sawv daws tau saib thiab tawm tswv yim.​

5. Thaum uas peb hnov los ntawm koj, peb yuav rov kho lub phiaj xwm dua ib zaug ntxiv.

6. Thaum kawg, peb yuav siv lub phiaj xwm. Nws yuav pab peb rau qhov uas seb yuav txhim kho peb cov kev pab cuam rau qhov twg thiab yuav txhim kho li cas nyob rau yav tom ntej.

 
 
 

Cov kev hloov uas peb paub tias cov neeg siv xav pom

Metro Transit tab tom sib sau cov tswv yim yam tsis tu ncua los ntawm cov neeg siv kev pab cuam – txhua yam los ntawm cov kev hloov kev taug tsi ntsees rau cov lus qhia thoob plaws hom kab ke.

Cov lus qhia feem ntau mus raws cov niam tswv yim no:​

"Txhim kho cov kev tsheb npav hauv nroog loj"

"Ntxiv cov kev txuas tsheb npav hauv sab rau hauv sab"

"Nthuav deb cov kev tsheb npav hla nroog hauv nroog"

"Muab kev pab cuam maj sai ntxiv"

"Nce qhov ceev ntawm kev taug kev"


Kev Tuav Tswv Yim Xa Mus Los

Ntau yam mus rau kev ua kom kev koom tes fab kev xa mus los zoo tuaj. Ntawm no yog plaub yam tseem ceeb:

Kev xa mus los uas xa coob coob leej neeg mus rau cov chaw uas lawv nyob, ncig yuav khoom, thiab nyob ua si.​​

Kev xa mus los uas yog ib qho kev siv cov nyiaj ntawm sawv daws uas tsim nyog tus nqi.​​

Kev xa mus los uas muab ib theem pib ntawm txoj kev mus rau hauv cheeb tsam.

Kev xa mus los uas pab txhawb kev nthuav dav uas ua tau zoo.​​


Metro Transit yeej siv cov tswv yim noreplace: tswv yim no​ thaum tawm qauv kev pab cuam tsheb npav:

Complex route vs. simple route

Tawm qauv cov kev uas yooj yim khiav cov kab ke​, ncaj nraim

Cov kev yooj yim uas taug kev yuav luag nyob rau seem kab ncaj ncaj yooj yim kom nkag siab thiab muab kev pab cuam uas sai thiab heev dua tuaj. Ib txoj kev twg uas nkhaus mus nkhaus los yuav mus tau qeeb dua, yoob dua thiab raug nqi ntau dua.

Pab cov cheeb tsam uas muaj neeg siv coob

Cov chaw uas muaj coob leej thiab ntau txoj hau kev mus nyob rau hauv ib cheeb tsam me yog qhov tsim nyog tus nqi dua los mus pab nrog kev xa mus los. Neeg nyob tuab dua yuav ua rau muaj cov kev tsawg dua los mus pab tau cov neeg coob dua thiab cov kev xav tau, kev ua rau kev xa mus los muaj txiaj ntsim rau coob leej dua.

High density usage

Ntsuas kom muaj tsheb khiav xwm yeem thiab khiav txog ntau qhov chaw

Nov yog qhov kev sib hloov loj heev nyob rau hauv kev xa mus los. Metro Transit yuav tsum tuav tau nws cov peev txheej uas muaj tsawg ntawm kev muab kev pab cuam ceev, heev uas tej zaum cov neeg yuav tau mus ko taw mus rau nrog kev pab cuam uas duav tau ntau cheeb tsam dua tab sis ua sib dua. Lub hom phiaj: kev pab cov neeg uas coob tshaj plaws thaum uas muab kev nkag theem pib hla cheeb tsam ntawd.

Muab kev pab cuam kom phim rau neeg kev xav tau

Thaum twg los xij tsuav ua tau, peb pub cov tsheb npav loj dua thiab muab kev pab cuam heev dua nyob rau qhov uas tsim nyog. Kev muab kev pab cuam ntau dhau raug nqi kim thiab tiv thaiv cov fij taug kev thiab cov kev kom txhob raug muab ntxiv rau lwm cheeb tsam uas xav tau. Kev muab kev pab cuam tsawg dhau ua rau kev xa mus los tau txais txiaj ntsim tsawg dua thiab tuaj yeem coj mus txog rau qhov muaj neeg coob rau qhov kev pab cuam uas muaj nyob ntawd.