Skip to main content For screen readers, our previous mobile pages might be more easily navigated while we continue to improve the accessibility of our website.

 

Go-To Student Pass

Tsev kawm ntawv nroog Minneapolis yuav nthuav kom dav rau ntawm nws qhov Go-To Card Student Pass rau thaum lub caij nplooj ntoos zeeg thaum xyoo 2012 no mus rau nws cov menyuam kawm ntawv theem siab uas tsim nyog uas yog kawm nyob rau ntawm Edison, Henry, North, Roosevelt, Washburn, Wellstone thiab Expanded Option rau cov menyuam kawm ntawv ntawm Southwest. Lwm cov menyuam kawm ntawv nyob rau ntawm Southwest thiab South yuav los koom rau qhov no thaum lub caij nplooj ntoos zeeg thaum xyoo  2013. 

Qhov Go-To Student Pass yog dab tsi?

 • • Qhov Go-To Student Pass yog ib daim card khov heev thiab yog yas uas cia caij npav dawb thiab light rail yam tsis muaj kev txwv txiav mus thiab los ntawm tsev kawm ntawv uas tsis yog caij tsev kawm ntawv cov npav daj ntawd lawm.
 • • Yuav muaj peev xwm siv tau daim Passes rau thaum lub caij uas tom qab kawm ntawv tas mus tej kev muaj ua los ntawm cov menyuam kawm ntawv thiab.  Cov menyuam kawm ntawv kuj yuav siv tau lawv daim pib no rau kev muaj tom qab thiab ua ntej kawm ntawv thiab.
 • • Qhov uas Go-To Student Pass yog ib qho kev ua nthuav dav mus ntxiv los ntawm qhov uas ua tau mus zoo ntawm qhov Go-To Card pilot program.
 •  

Tej kev tau zoo los ntawm qhov kev ua no

 • • Muab sij hawm yooj yim rau cov menyuam kawm ntawv los kawm tej kev kawm uas muaj nyob rau ntawm ib cheeb tsam. 
 • • Muaj ntau lub sij hawm los nyob rau pem tsev kawm ntawv los kawm tej kev kawm ua muaj thiab tej kev sib tw uas yog tom qab kawm ntawv tas.
 • • Muab tso txuam nrog rau cov menyuam kawm ntawv daim identification cards ntawm tsev kawm ntawv.
 • • Muaj cov neeg pab rau nws yam lus los ntawm cov neeg ua hauj lwm uas nyob rau ntawm sab Check and Connect.
 • • Muaj kev tuaj mus kawm ntawv ntau ntxiv thiab tuav tau tseg nyob rau hauv tsev kawm ntawv.
 •  

Daim Go-To Student Passes no yuav ua hauj lwm mus licas (siv tau licas)?

 • • Go-To Student Passes cia cov menyuam kawm ntawv caij npav los yog train pib thaum 5 teev sawv ntxov mus txog rau thaum 10 tsaus ntuj, 7 hnub hauv ib lub lim tiam twsg.
 •  

Leej twg thaij tsim nyog tau?

 • • Txhua tus menyuam kawm ntawv uas tsim nyog tau kev thauj mus los uas kawm nyob rau ntawm Edison, Henry, North, Roosevelt, Washburn, Wellstone thiab cov menyuam kawm ntawv ntawm qhov Expanded Option ntawm Southwest. 
 • • Cov menyuam kawm ntawv uas tsim nyog tau kev thauj mus ntawm cov npav daj, nyob rau hauv thaj chaw uas yuav tsum mus kawm lub tsev kawm ntawv ntawd thiab nyob dhau ntawm qhov taug ko taw tuaj mus kawm ntawv.
 • • Cov menyuam kawm ntawv uas tau zaub mov dawb los yog luv nqi noj.
 • • Cov menyuam kawm ntawv uas mus kawm dhau ntawm lawv thaj chaw thiab tsis tau kev thauj mus los yuav tsis tau qhov Go-To Student Pass. 
 •  

Kauj Raum Tom Ntej? Kawm kom paub ntau ntxiv.

 • • Ua kom tiav daim ntawv noj su uas yog xa hauv kev xa ntawv tuaj thaum lub 7 hli 2012 no.  Qhov no yog ib qho tseem ceeb heev uas qhia tau hais tias tus menyuam twg tau zaub mov dawb los yog luv nqi noj thiab yuav tau daim Go-To Student Pass.
 • • Mus koom rau tej kev muaj qhia txog qhov Go-To Student Pass yav tom ntej uas yuav qhia txog kev thaj yeeb, tej kev npav khiav thiab teb tej lus nug uas nej muaj.
 •  
 •  

Summary Of Planned Extra Service

Pib kev kawm xyoo 2012-2013 ntawm tsev kawm ntawv nroog Minneapolis, Metro Transit yuav ntxiv ib cov npav txiv kom ncav tau menyuam kawm ntawv txoj kev mus los thiab ua kom muaj ntau ntxiv rau tej kev uas peb twb muaj tam sim no lawm. Hauv qhab no yog cov kev qhia txog ntawm tej uas hloov, uas raws cov tsev kawm ntawv. Cov kev khiav tshiab los pab rau tsev kawm ntawv nroog Minneapolis yuav tsis tau pib kom txog thaum lub 8 hli ib nrab ntawd.  Thov rov los saib ntxiv thaum uas peb muab cov kev qhia tshiab ntxiv coj los tso ntxiv rau.

Xav tau kev pab nrhiav koj txoj kev caij npav?

Xaiv koj lub tsev kawm ntawv hauv qab. Ntaus koj qhov chaw pib rau ntawm “Trip Planner”. Lawv twb muab lub ciaj nyoog caws rau koj lawm, yog 8 hli tim 27, uas yog thawj hnub tsev kawm ntawv pib, kom koj mus txog rau peb tsev kawm ntawv ua ntej li 15 feeb. Koj muab lub ciaj nyoog hloov kom haum rau koj los tau. Li cas los tib pliag cov kev muslos ua zoo tshaj plaws yuav tawm rau koj xaiv.

• Edison High School
• North High School
• Patrick Henry High School
• Roosevelt High School
• Washburn High School
• Wellstone International High School

Tej zaum Metro Transit kuj yuav kho kom los haum tom qab uas pom tau hais neeg caij mus licas lawm.

Edison

Npav 10 (Route 10)

 • • Yuav ntxiv npav ntau ntxiv rau thaum ua ntej thiab tom qab kawm ntawv
  • Tos thiab nqis ntawm Central (qhov uas niaj hnub khiav)

Npav 17 (Route 17)

 • • Tos thiab nqis ntawm Washington (qhov uas niaj hnub khiav)
  • Tsis muaj ntxiv los pab

Npav 32 (Route 32)

 • • Yuav ntxiv ntau lub ntxiv los pab ntxiv rau qhov mus los ntawm sab north Minneapolis thiab Edison thaum ua ntej thiab tom qab kawm ntawv
  • Tos thiab nqis ntawm tsev kawm ntawv
  • Lub uas tsis mus tom tsev kawm ntawv (khiav 30 feeb los ib lub tas hnub) tos thiab nqis ntawm Lowry (qhov uas niaj hnub khiav)
  • Tus choj Lowry Avenue Bridge yuav qhib rau thaum yuav kawg ntawm lub caij ntuj sov

 •  

Patrick Henry

Npav 5 (Route 5)

 • • Yuav khiav ntau zog ntxiv rau thaum lub caij ua ntej thiab tom qab kawm ntawv ntawd
 • • Tos thiab nqis ntawm 44th Avenue (qhov uas niaj hnub khiav)

Npav 19 (Route 19)

 • • Yuav khiav ntau zog ntxiv rau thaum lub caij ua ntej thiab tom qab kawm ntawv ntawd
 • • Tos thiab nqis ntawm 43rd Avenue (qhov uas niaj hnub khiav)
 • • Tos thiab nqis ntawm tsev kawm ntawv ntawm Morgan (ntawm uas ziag no npav daj qhov chaw)

Npav 32 (Route 32)

 • • Tsis muaj kev thauj kiag mus rau pem Henry; hloov (tauj) rau lub npav 5 los yog19 rau qhov kev thauj mus los rau ntawm sab northeast Minneapolis thiab Henry
 • • Qhov khiav ntawd yuav muab ntsuas kom haum rau cov hnub uas kawm ntawv
 • • Tus choj Lowry Avenue Bridge yuav qhib rau thaum yuav kawg ntawm lub caij ntuj sov

Npav 724 (Route 724)

 • • Lub npav tshiab yuav muab ntxiv uas khiav mus rau sab qaum teb kom mus txog rau pem tsev kawm ntawv thaum 7:45 A.M.
 • • Qhov uas khiav mus rau sab qab teb uas yeej ib txwm muaj lawm yuav muaj tom qab lawb ntawv
 • • Tos thiab nqis ntawm 44th Avenue (qhov uas niaj hnub khiav)
 •  

North

Npav 5 (Route 5)

 • • Lub khiav mus sab qab teb tos thiab nqis ntawm Fremont
 • • Lub khiav mus qaum teb tos thiab nqis ntawm Emerson
 • • Yuav khiav kom ntau ntxiv rau thaum ua ntej thiab tom qab kawm ntawv

NPav 7 (Route 7)

 • • Tos thiab nqis ntawm Plymouth
 • • Tsis muaj qhov npaj hais tias yuav ntxiv licas ntxiv

Npav 19 (Route 19)

 • • Tos thiab nqis ntawm Penn (los yog hloov mus rau lub npav 7)
 • • Tsis muaj qhov npaj hais tias yuav ntxiv licas ntxiv
 •  

Roosevelt

Npav 14 (Route 14)

 • • Yuav ntxiv npav kom khiav ntau zog rau ntawm sab “E” thaum ua ntej thiab tom qab kawm ntawv
 • • Tos thiab nqis ntawm 28th Avenue (qhov uas niaj hnub khiav)

Npav 22 (Route 22)

 • • Yuav ntxiv npav kom khiav ntau zog rau thaum ua ntej thiab tom qab kawm ntawv (Qhov uas cov neeg yuav siv heev yog cov menyuam kawm ntawv uas nyob rau sab qab teb (south) ntawm lub tsev kawm ntawv)
  • Tos thiab nqis ntawm 28th Avenue (qhov uas niaj hnub khiav)

Npav 23 (Route 23)

 • • Yuav ntxiv npav kom khiav ntau zog rau thaum ua ntej thiab tom qab kawm ntawv (Qhov uas cov neeg yuav siv heev yog cov menyuam kawm ntawv uas nyob rau sab hnub poob (west) ntawm lub tsev kawm ntawv)
  • Tos thiab nqis ntawm 38th Street (qhov uas niaj hnub khiav)

Npav 46 (Route 46)

 • • Tos thiab nqis ntawm 42nd Street (qhov uas niaj hnub khiav)

METRO Blue Line (Hiawatha Line)

 • • Tos thiab nqis ntawm 38th Street Station
 •  

Washburn

Npav 4 (Route 4)

 • • Tos thiab nqis ntawm Bryant

Npav 5 (Route 5)

 • • Tsis khiav kiag mus rau ntawm Washburn; hloov (tauj) mus ntxiv nrog lub npav 46
  • Yuav muaj npav khiav ntxiv kom mus hloov tau mus/los nrog rau lub npav 46 rau cov hnub uas kawm ntawv

Npav 11 (Route 11)

 • • Yuav ntxiv npav kom khiav ntau zog rau ntawm sab “D” thaum ua ntej thiab tom qab kawm ntawv
  • Tos thiab nqis ntawm 49th Street rau ntawm uas tam sim no yog cov npav daj qhov chaw

Npav 18 (Route 18)

 • • Yuav ntxiv npav kom khiav ntau zog rau thaum ua ntej thiab tom qab kawm ntawv
  • Tos thiab nqis ntawm Nicollet thiab 49th Street (qhov uas niaj hnub khiav)

Npav 46 (Route 46)

 • • Yuav ntxiv npav kom khiav ntau zog rau thaum ua ntej thiab tom qab kawm ntawv (Qhov uas cov neeg yuav siv heev yog cov menyuam kawm ntawv uas nyob rau sab hnub tuaj (east) ntawm lub tsev kawm ntawv)
  • Cov khiav thaum sawv ntxov uas khiav sab hnub tuaj thiab qhov thaum tav su dua khiav mus sab hnub poob ntawd khiav los kiag ntawm lub tsev kawm ntawv  
  • Lub khiav mus rau sab hnub poob uas khiav rau lub tsev kawm ntawv yuav muab hloov kom khiav los nqis rau ntawm Pleasant uas yog nyob ib sab ntawm lub tsev kawm ntawv
  • Tos thiab nqis rau ntawm lub khiav mus rau sab hnub tuaj yog nyob rau ntawm Pleasant ntu ntawm 50th thiab 49th streets
  • Tos thiab nqis rau lub khiav mus rau sab hnub poob yog nyob ntawm 50th Street kiag ntawm lub tsev kawm ntawv

Npav 535 (Route 535)

 • • Tsis npaj yuav khiav mus kiag rau ntawm Washburn; hloov (tauj) nrog lub npav 11 los yog 46
  • Qhov uas khiav muaj tam sim no nws yog siv tau rau thaum cov hnub uas kawm ntawv

 

NexTrip

Get real-time departure times for your routes (?)

Simply choose your route, direction and stop or enter a stop number - NexTrip will list up to the next 6 departures.
Read about NexTrip
Popup window icon

(?)
Go to logoGo-To Cards & Passes

Check balance/transaction history for Go-To Cards and passes and add value.

Enter Serial Number
> Get a Go-To Card
> Find a Go-To Retailer Get a Go-To Card
Find a Go-To Retailer
Trip Planner

Get options for where and when you want to go

Skip footer navigation

CONTACT US
FOLLOW US ON: