Skip to main content

Lus Hmoob

Nqi Tsheb Npav thiab Tsheb Ciav Hlau Me Sijhawm Tsis Maj Sijhawm Maj
M-F: 6-9 saw ntxov & 3-6:30 tsaus ntuj
Cov Neeg Loj (13 to 64) Tsheb npav/Tsheb ciav hlau me $1.75 $2.25
Tsheb Npav Maj Ceev $2.25 $3.00
Cov Neeg Laus (65+)
Cov Me Nyuam Hluas
(6-12)
thiab Cov Uas Muaj Npav Medicare
Tsheb npav/Tsheb ciav hlau me $0.75 $2.25
Tsheb Npav Maj Ceev $0.75 $3.00
Cov Neeg Uas Xiam Oob Qhab Txhua tus uas caij tsheb $0.75 $0.75
Tsheb ciav hlau me yuav nqi tsheb hauv cheeb tsam.
Xav paub xov xwm hais txog Northstar Commuter Rail (Tsheb Ciav Hlau Rau Neeg Taug Kev Northstar), Click Rau Ntawm No

Kawm paub txog kev yuav them koj qhov nqi tsheb saum cov tsheb npav Metro Transit, tsheb ciav hlau me thiab cov tsheb ciav hlau rau neeg taug kev txhua hnub ntawm Northstar.

 

 

 

 

Cov Nqi Tsheb Uas Txo Nqis

Ua ntej koj yuav them koj daim pib tsheb, thov nug koj tus neeg tsav tsheb seb koj puas tsim nyog rau ib qho twg ntawm cov nqi uas teev cia hauv qab no. Thaum uas nyob saum tsheb ciav hlau, npaj ntsoov qhia rau cov neeg tshuaj xyuas txog ntawm cov pib uas koj tsim nyog rau tus nqi uas txo nqis.

Cov nqi no tsuas yog siv nyob rau cov sij hawm xa mus los ib txwm nkaus xwb:

Cov neeg laus (tshaj 65): Kom tsim nyog them tus nqi: muab daim ntawv tso cai tsav tsheb/lub xeev daim duab cim tus kheej uas muaj tus ntawv T nrog rau.

Cov Hluas: Hnub nyoog 6-12 muaj cai them tus nqi lov tsawg.

Cov neeg tau ntawv them nqi kho mob Medicare: Kom tsim nyog them tus nqi, muab daim ntawv them nqi kho mob Medicare nrog daim duab cim tus kheej rau saib.

Cov nqi no yog rau txhua lub sij hawm: Cov neeg Tsis Taus: Kom tsim nyog, muab koj daim pib Metro Mobility los yog daim ntawv txuas tsheb, Metro Transit daim npav nrog daim duab cim A lossis L tus kheej los yog ntawv tsav tsheb hauv Minnesota/lub xeev daim npav cim tus kheej uas ntaus cim rau. Kom paub ntxiv txog kev ntaus cim, hu rau Chaw Pab Neeg Customer Relations ntawm 612-373-3333.

Cov Me Nyuam: Hnub nyoog 5 xyoos rov hauv caij dawb (pub txog 3 leeg) thaum nrog ib tug uas them nws qhov nqi caij lawm.

Cheeb Tsam Nruab Nrab Zos: Caij hauv nruab nrab zos yog .50¢.

Cov Neeg Hluas: Cov me nyuam kawm ntawv thiab neeg ua hauj lwm hnub nyoog 17 rov hauv tej zaum tsim nyog tau daim Pib Rau Cov Hluas uas yog them nqi lov tsawg – mus cuag koj lub tsev kawm ntawv los yog lub chaw hauj lwm.


Pib Caij

Txuag nyiaj los ntawm kev yuav cov pib caij tsheb hauv Metro Transit cov khw thiab cov khw muag pheej yig los yog hauv online.

Tus Neeg Siv Daim Ntawv Coj Kev: Ua raws li daim ntawv coj kev no kom tau qhov ntau tshaj hauv koj daim Go-To Card, Metropass los sis College Pass.


Cov Nkev Sau Nyiaj

Cov tsheb npav yuav nyiaj duaslas thiab nyiaj npib. Tsis muaj nyiaj ntxiv rov.


Cov Pib Txuas Tsheb Mus Ntxiv

Cov pib hloov tsheb yuav cia koj caij tsheb npav thiab tsheb ciav hlau tsis txwv – txog 21⁄2 teev. Hais kom tau ib daim thaum koj siv nyiaj ntsuab muas. Yuav cia li muab cov pib hloov tsheb tso rau hauv cov pib Go-To thiab rau cov pib caij tsheb ciav hlau. Kom hloov tau tsheb npav mus rau tsheb ciav hlau thaum siv Daim Pib SuperSaver Stored Value, koj yuav tsum hais kom tus kws tsav tsheb npav muab daim pib hloov tsheb thiaj mus nce tau ib lub tsheb ciav hlau.


612-373-3333

Hu tib zaug xwb ces yeej txuas tau koj mus rau txhua yam koj xav paub txog txoj kev siv cov tsheb mus los no nrog rau:

Chaw Qhia Txog Tsheb Mus Los Hauv Zos

Tham nrog ib tug neeg qhia txog cov kab kev tsheb khiav thiab cov sij hawm tsheb khiav

Cov Sij Hawm:
Monday-Friday 6:30 sawv ntxov - 9:00 tsaus ntuj
Saturday, Sunday & cov hnub so 8:0 sawv ntxov - 5:00 tsaus ntuj
Kaw rau ob hnub Thanksgiving thiab Christmas

Qhia Sij Hawm Tsheb Khiav 24 teev

Hu Ncaj Qha: 612-341-4287

Kev Pab Neeg thiab Chaw Khaws Khoom Xiam & Nrhiav Tau

570-6th Ave. N., Mpls.
Qhia peb txog koj cov ncauj lus thiab cov tswv yim los yog xyuas cov khoom xiam uas peb khaws tau

Cov Sij Hawm:
Monday-Friday 7:30 sawv ntxov - 5:30 tsaus ntuj
Kaw rau cov hnub so

Kev Pab Rau Cov Tuaj rau Hauv Zos

Tso npe nrhiav koom caij tsheb nrog neeg thiab sib phim, kev pab kom caij rov mus txog tsev Guarantee Ride Home thiab nqaj xauv cov tsheb kauj vab


Xov Tooj Hu Nug Nqi Pib

Hu kom xa tsab ntawv them nqi xa tuaj rau koj: 612-349-7681


Kev Pab Cov Lag Ntseg TTY

Kev Pab Cov Lag Ntseg TTY muaj rau cov neeg lag ntseg thiab tsis hnov lus zoo. Hu rau 612-341-0140 kom paub txog cov kab kev tsheb khiav thiab cov sij hawm; hu 612-349-7439 kom cuag Kev Pab Neeg/Chaw Khaws Khoom Xiam & Nrhiav Tau